Wet Natuurbescherming

Nieuwe wet vervangt Flora- en Faunawet

Wet Natuurbescherming vervangt Flora- en Faunawet. Op 1 april 2002 is de Nederlandse Flora- en Faunawet in werking getreden. Deze wet reguleert de bescherming van diverse Nederlandse dier- en plantensoorten. Vanaf 1 januari 2017 zal de Wet Natuurbescherming de huidige Flora en Faunawet overnemen.

Het vervangt hierbij drie belangrijke wetten:

  • de Natuurbeschermingswet 1998;
  • de Boswet, en de
  • Flora-en Faunawet.

Uitsluitend één wet en minder regels maken de nieuwe wet overzichtelijker.

Wat houdt de huidige Flora & Founawet in?

De belangrijkste doelstelling van de wet luidt: ‘Bescherming en behoud van de staat van instandhouding van in het wild levende planten- en diersoorten.’

Activiteiten of werkzaamheden in de buitenruimte met een mogelijk schadelijk effect op beschermde soorten zijn verboden. Enkel met een ontheffing of vrijstelling mogen er schadelijke handelingen worden uitgevoerd.

Bevoegdheid hiervoor kan worden aangevraagd bij het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit.

Wet Natuurbescherming

Een uitgangspunt van de gewijzigde Wet Natuurbescherming is o.a. een goede bescherming van de biodiversiteit in Nederland zonder de lasten te verhogen.

Staatssecretaris Dijksma pleitte in 2014:

“Een mijlpaal voor de toekomst van de natuur in Nederland. Deze wet moet zorgen voor een breed draagvlak voor natuur in Nederland, met een goede bescherming van de biodiversiteit en tegelijkertijd ruimte om te ondernemen.”

In een dichtbevolkte samenleving als Nederland is een goede natuurbescherming belangrijk. Wanneer het met de natuur goed gaat, is er meer ruimte voor economische en andere maatschappelijke activiteiten.

Nieuwe rolverdeling provincies

Met het in werking treden van de Wet Natuurbescherming per 01 januari 2017, zullen de Nederlandse provincies zelf gaan bepalen wat wel en wat niet mag in de natuur. Zij worden verantwoordelijk voor de vergunningen en ontheffingen.

De Rijksoverheid zal zelf verantwoordelijk blijven voor de ontheffingsaanvragen en gedragscodes.

Meer weten over wet Natuurbescherming?

Wenst u meer te weten te komen over de nieuwe wet? Kijk dan op: www.rijksoverheid.nl.

Kijk ook eens bij nieuwsberichten.

GRATIS BROCHURE AANVRAGEN

Meer blogs & nieuws van Allgroen B.V.

De eerste boom aan de Laan der Verenigde Naties

16 april, 2024 | 10:25|

Onze nieuwe minigraver 1-ton

11 april, 2024 | 11:54|

Ontdek al onze diensten
Ga naar de bovenkant